Zarządzenie Nr 262/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 18:16
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2013 | 09:12
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE  Nr 262/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 5 listopada  2013 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu.

 

            Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651)

zarządzam, co następuje

 

                                                                       § 1

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym pomieszczenia użytkowe  wraz z przynależnymi częściami działek, zlokalizowane  w budynkach gminnych położonych  w Starym Sączu oraz Barcicach,  wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

            § 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu   Miejskiego  w  Starym Sączu  przy ul. Batorego 25,  przez okres 21 dni , ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w  prasie.

            § 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.