Zarządzenie Nr 302/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 18:11
data ostatniej modyfikacji:  16-12-2013 | 09:13
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 302 / 2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2013 roku

 

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się oddać w bezpłatne użyczenie na okres trzech lat tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.,  budynek o pow. użytkowej 364,70 m² zlokalizowany na działce ew. nr 3443 o pow. 0,3462 ha obj. KW Nr NS1S/00064680/9, z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,GNIAZDO”

z  siedzibą w Starym Sączu, Rynek 5 reprezentowane przez:

1.                  Prezesa                         -    Panią Zofię Wcisło

2.                  V-Prezesa                     -    Pana Wojciecha Laska

    

§ 2.

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku, o którym mowa w § 1, zostaną określone
w umowie użyczenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.