Zarządzenie Nr 301/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 17:15
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2013 | 17:22
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 301/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05.07.2011 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pózn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z pózn. zm.)

 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 151/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05.07.2011 r., w sprawie oddania w najem pomieszczeń użytkowych w piwnicach budynku MPR w Starym Sączu ul.Królowej Jadwigi 20,   w § 1 wyrazy: ,,komunikację o pow. 24,84 m²” zastępuje się wyrazami: ,, komunikację o pow. 20,23 m² ”.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.

 

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 lipca 2011 r.