Zarządzenie Nr 300/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 17:07
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2013 | 17:12
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 300/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem garaży usytuowanych w piwnicach Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1. pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 )  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawkę czynszu za najem garaży usytuowanych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia
w Barcicach na kwotę 1,71 zł za m² netto plus należny podatek VAT.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.  

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2013 r.