Zarządzenie Nr 299/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 17:00
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2013 | 17:06
autor dokumentu: Anna Pierzga

Zarządzenie Nr 299/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2013 roku

 

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 czerwca 2013 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1. pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 ) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia  Nr 125/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 czerwca 2013 roku, w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz,  pozycja 27 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 

27

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

gabinet

117,56 m²

Komunikacja 37 m²

871,12 zł

 

159,84 zł

200,36 zł

 

36,76 zł

1.071,48 zł

 

   196,60 zł

1.268,08 zł

 

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu.  

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2013 r.