Zarządzenie Nr 244/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 16:52
data ostatniej modyfikacji:  15-12-2013 | 14:21
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE Nr 244/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 15 października 2013 roku 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pózn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z pózn. zm.)

 zarządzam, co następuje ;

 

§ 1

Postanawiam wydzierżawić Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu ,,Sam-Chem” Spółka Jawna A. Stolarski, T. Stolarska - ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz, pomieszczenie położone w budynku przy przy ul. Krakowskiej 26 w Starym Sączu, o powierzchni 29,12 m² wraz z częścią działki ewidencyjnej 1162/4 o powierzchni 0,0626 ha, co stanowi 4,65 % tejże działki tj. 29,12 m², na okres 3 lat od  01.12.2013r. do 30.11.2016 r., z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe.

 

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 191,90 zł netto(słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 90/100) miesięcznie + należny podatek VAT 23%, zgodny z obowiązującymi przepisami. Łącznie miesięczny czynsz wyniesie 236,04 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 04/100).  

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.