Zarządzenie Nr 257/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-12-2013 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2013 | 14:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 257/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 października 2013 roku
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 
Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r.,
Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr 161/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr 216/2012   z dnia 28 września 2012r, Nr 19/2013 z dnia 30 stycznia 2013r,  Nr 49/2013 z dnia 11 marca 2013r. oraz Nr 226/2013 z dnia 1 października 2013r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 15 po pkt. 14 dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:
 
    „15) Samodzielne stanowisko Asystenta Burmistrza.”
 
2. Po § 30 dodaje się § 31 w brzmieniu:
 
㤠31.
 Do zakresu działania Asystenta Burmistrza należy:
 
 Realizacja zadań koordynatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
 mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz” w tym w szczególności:
    1. Całościowe zarządzanie projektem oraz koordynowanie działań.
    2. Kierowanie pracą osób zaangażowanych w realizację projektu.
    3. Zarządzanie finansami projektu, nadzorowanie rozliczeń finansowych.
    4. Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
    5. Przygotowanie oraz terminowe przedkładanie Instytucji Wdrażającej (Instytucji   
        Pośredniczej II stopnia), pełnej wymaganej informacji o realizacji projektu oraz  
        sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, w tym sporządzanie wniosku o płatność  
        wraz z wymaganą dokumentacją, w terminie i zakresie wynikającym z ustaleń zawartych  
        w umowie.
     6.Bieżące zarządzanie zmianami w projekcie, niezwłoczne informowanie Instytucji   
        Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o wprowadzonych zmianach  
        dotyczących realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, jak  
        również o zaistniałych nieprawidłowościach.
    7. Dostosowania harmonogramu praz realizowanych w ramach projektu oraz elementów   
        rozliczeniowych do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
    8. Nadzór nad zakupami towarów i usług dokonywanymi w ramach projektu zgodnie z  
        zasadą konkurencyjności, zasadą efektywnego zarządzania finansami i innymi  
        przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
   9. Analiza ryzyka, opracowywanie działań zapobiegawczych i naprawczych, bieżące   
       monitorowanie i kontrola ryzyka, podejmowanie działań naprawczych w przypadku  
       zagrożenia niewłaściwego przebiegu projektu.
 10. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w  
      umowie o dofinansowanie.
11. Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zapisami  
      umowy, w tym: oryginałów dokumentów z etapu aplikowania (wniosek, umowa  
      finansowa), oryginałów dokumentów z wykonawstwa zadania, dokumentów  
      rozliczeniowych (wniosków o płatność wraz z załącznikami, harmonogramem płatności),  
      korespondencji projektowej, dokumentacji technicznej i innej dokumentacji projektowej.
12. Bieżące monitorowanie zmian w wytycznych dotyczących projektów  
      współfinansowanych z Unii Europejskiej.
13. Inne niż wymienione wyżej obowiązki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie  
      POIG/8.3/2013/MŁP/50. 
 
W przypadku zatrudnienia innych osób do realizacji projektu Asystent Burmistrza odpowiada przed Burmistrzem za realizację zadania przez osoby realizujące projekt oraz wykonuje wobec nich obowiązki zwierzchnika służbowego na zasadach określonych dla kierowników referatów.”
 
3. Dotychczasowe § 31-61 oznacza się jako § 32-62.
 
§2
 
Załącznik do Statutu przedstawiający Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od 1 listopada 2013r. i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek