Zarządzenie Nr 242/2013

rok 2013

 
data publikacji:  27-11-2013 | 12:39
data ostatniej modyfikacji:  27-11-2013 | 12:42
autor dokumentu: Anna Pierzga

ZARZĄDZENIE NR 242/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 11.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Odnowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 294271K „Moszczenica Niżna – Lipie” na odcinku w km 0+294,32 – 0+624,19 oraz odcinka drogi nr 294272K „Moszczenica Niżna – Do Przedszkola” w km 0+000 – 0+900

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Paweł Dybiec                                -         Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                              -         Sekretarz
  3. Michał Kociołek                            -         Członek

 

§ 3

Roboty objęte przedmiotem zamówienia stanowią zamówienie uzupełniające dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego:

- drogę gminną 294193K  ul. Cyganowicka w km 0+000-0+259,

- drogę gminną 294194K  ul. Witosa w km 0+000-1+192,

- drogę gminną 294271K „Moszczenica Niżna - Lipie” w km 0+000-0+645,

- drogę gminną 294272 K „Moszczenica Niżna - Do Przedszkola” w km 0+000-0+088

- drogę gminną 294270 K „Moszczenica Niżna – Lipie - Barcice” w km 0+000-4+694

 

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyników postępowania lub unieważnienia postępowania.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.