Zarządzenie Nr 159/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-11-2013 | 11:32
data ostatniej modyfikacji:  26-11-2013 | 11:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 159/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 lipca 2013 r.


 

w sprawie ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku oraz ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze. zm.), art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 28 a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1772 ze. zm), - zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku oraz cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, za które Urząd Miejski w Starym Sączu może pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Starym Sączu

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stary Sącz

3) przekształceniu informacji, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego – należy przez to 

     rozumieć zmianę rodzaju lub egzemplarza nośnika:

            a) kopiowanie/drukowanie (udostępnianie informacji, aktu normatywnego lub innego aktu  

                 prawnego na nośniku papierowym),

            b) skanowanie – przekształcanie informacji, aktu normatywnego lub innego aktu

                prawnego na nośniku papierowym w jej wersję elektroniczną,

            c) udostępnianie informacji, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego na 

               dyskietce/płycie CD/R/DVD/R,

4) sposobie udostępnienia informacji, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego – należy

    przez to rozumieć sposób dostarczenia informacji do wnioskodawcy:

            a) udostępnienie informacji/dokumentów do wglądu bezpośrednio,

            b) przesłanie informacji pocztą elektroniczną,

            c) przesłanie informacji pocztą na wybranym nośniku.

5) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

    udostępnienie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

 
§ 3

 

1. Zryczałtowane koszty udostępnienia informacji publicznej, wydruku aktu normatywnego lub innego

    aktu prawnego w sposób określony we wniosku lub jej przekształcenia w formę wskazaną we 

    wniosku wynoszą odpowiednio:

            1) za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne (z kosztem zakupu nośnika)

                        a) na płytę CD – 2 zł

                        b) na płytę DVD – 3 zł

            2) za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne dostarczane przez wnioskodawcę (bez  

                 kosztów zakupu nośnika):

                        a) na płytę CD/DVD, na pendriva – 1 zł

            3) za wydruk (kopię) w formacie A4 – czarno biała (za każdą kartkę):

                        a) jednostronnie – 0,10 zł

                        b) dwustronnie – 0,15 zł

            4) za wydruk (kopię) w formacie A4 – kolorowa (za każdą kartkę):

                        a) jednostronnie – 0,35 zł

                        b) dwustronnie – 0,65 zł

            5) wydruk (kopia) w formacie A3 – czarno biała (za każdą kartkę):

                        a) jednostronnie – 0,15 zł

                        b) dwustronnie – 0,25 zł

            6) wydruk (kopia) w formacie A3 – kolorowa (za każdą kartkę)

                        a) jednostronnie – 0,65 zł

                        b) dwustronnie – 1,25 zł

            7) za przekształcenie informacji papierowej w elektroniczną (skanowanie do formatu PDF – 

                 Portale Document Format) – 0,05 zł za stronę.

2. Koszt przesłania kopii dokumentów lub danych przy pomocy faxu: wg cennika operatora z którym 

    Gmina podpisała umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3. Koszt przesyłki informacji lub wydruku pocztą na wybranym nośniku wg aktualnego cennika 

    operatora pocztowego z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług pocztowych.

4. Do kosztów o których mowa w ust 2 i 3 dolicza się koszt przesłania powiadomienia wnioskodawcy

     o naliczeniu opłaty (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

5. W przypadku gdy wysokość opłaty, określona na podstawie ust. 1 w sposób oczywisty nie pokrywa

     rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej w szczególności kosztów sporządzenia 

     informacji przetworzonej opłatę każdorazowo ustala się w wysokości odpowiadającej tym  

     kosztom.

6. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres: Urząd Miejski w Starym

    Sączu ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.

 

 

§ 4

 

Koszty, o których mowa w  §3 obejmują koszty zużytych materiałów (papier, toner) oraz koszty eksploatacji (energia elektryczna, amortyzacja sprzętu).

 

§ 5

 

1. W terminie do 14 dni od złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości

    dodatkowych kosztów, które musi ponieść w związku ze wskazanym we wniosku sposobem

    udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, lub

    wydrukiem aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, a także informuje w jaki sposób lub w

    jakiej formie informacja, czy akt normatywny mogą być udostępnione bez ponoszenia

    dodatkowych kosztów.

2. Udostępnienie, wydruków informacji lub aktów normatywnych następuje po przedstawieniu przez

    wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, jeżeli wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w  

    zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub nie  wycofa wniosku.

3. Jeżeli z braku środków technicznych nie można udostępnić informacji w sposób i w formie zgodniej

    z wnioskiem powiadamia się o tym pisemnie wnioskodawcę i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej  

    formie  żądana informacja czy akt normatywny mogą być udostępnione.


§ 6

 

Udostępnienia informacji publicznej oraz wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wyliczenia kosztów ich sporządzenia dokonuje pracownik udostępniający informację lub wydruk aktu normatywnego.

 

§ 7


 

1. Opłatę za udostępnienie informacji publicznej, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w

    sposób określony w § 3, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

2. Dowodem wpłaty jest odpowiednio potwierdzenie przelewu bankowego lub dokument kasowy KP

    (Kasa przyjmie).

 

§ 8

 

Tracą moc:

- Zarządzenie Nr 59/02 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie

  dostępu do informacji publicznej,

- Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie

   ustalenia stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej.

 

§ 9

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

§ 10

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek