Zarządzenie Nr 227/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-11-2013 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  26-11-2013 | 11:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 227/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 1 października 2013 roku

 

w sprawie ustalenia procedury planowania i wykorzystania środków stanowiących

fundusz sołecki

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 2 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 

 

 
§ 1
 
W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stary Sącz na dany rok funduszu sołeckiego, Referat Finansowo-Budżetowy dokonuje wyliczenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo, przekazując tę informację w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy sołtysom i do Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
 
§ 2
 
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosku wraz z uchwałą, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu.
 
§ 3
 
  1. Wniosek sporządzony według wzoru stanowiacego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  2. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
  3. Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku mogą dotyczyć zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a także mogą być związane z pokryciem wydatków zmierzających do usunięcia skutków klęsk żywiołowych.
 
§ 4
 
  1. Wniosek złożony do Burmistrza podlega weryfikacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami stanowiącej podstawę przyjęcia bądź odrzucenia wniosku przez Burmistrza.
  2. Ocenę formalną złożonego wniosku dokonuje Referat Organizacji i Spraw Społecznych, natomiast ocenę merytoryczną dokonuje Referat Urzędu Miejskiego, do zadań którego należy realizacja zaproponowanych przez sołectwo we wniosku przedsięwzięć.
  3. Oceny złożonego wniosku dokonuje się niezwłocznie od daty wpłynięcia wniosku do Urzędu, poprzez wypełnienie formularza oceny wniosku.
  4. Wzór formularza oceny formalnej i merytorycznej wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
 
  1. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim.
  2. Informację o odrzuceniu wniosku Referat Organizacji i Spraw Społecznych przekazuje sołtysowi, równocześnie informując go o możliwości podtrzymania wniosku i skierowania go do Rady Miejskiej w Starym Sączu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 7 dni.
 
§ 6
 
Zestawienie wniosków przyjętych do realizacji przez Burmistrza Referat Organizacji i Spraw Społecznych przekazuje do Referatu Finansowo-Budżetowego, celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu gminy.
 
§ 7
 
Nadzór nad wykonaniem przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sprawuje merytoryczny pracownik Urzędu, który sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu gminy uwzględnia w sprawozdaniu wydatki zrealizowane w ramach tego funduszu.
 
§ 8
 
Środki funduszu sołeckiego niewykorzystane w roku budżetowym, wygasają z upływem roku.
 
§ 9
 
W terminie określonym przepisami prawa Referat Finansowo-Budżetowy sporządza wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
 
§ 10
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
 
§ 11
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§ 12
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek