Zarządzenie Nr 268/2013

rok 2013

 
data publikacji:  26-11-2013 | 11:02
data ostatniej modyfikacji:  26-11-2013 | 11:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 268/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 13 listopada 2013 roku

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

 

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeprowadzić konsultacje z orgniazacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, zwanego dalej „projektem Programu”.

  2. Projekt Programu oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu

  • na stronie internetowej Urzędu.

§ 2

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 16 listopada 2013 roku do dnia
22 listopada 2013 roku.

 

§ 3

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 pocztą elektroniczną na adres: gmina@um.stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz z dopiskiem: konsultacje projektu Programu współpracy.

  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadznie konsultacji jest pracownik w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych zatrudniony na stanowisku referenta.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik