Zarządzenie Nr 270/2013

rok 2013

 
data publikacji:  21-11-2013 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  21-11-2013 | 08:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 270/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 15 listopada 2013 r.

 

w sprawie: wprowadzenia do eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Star 11422 dla jednostki OSP Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594),  art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w związku   z Zarządzeniem Nr 188/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.08.2013r.  w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z  dniem 15 listopada 2013r. wprowadzam do  eksploatacji  pożarniczy pojazd samochodowy  marki  Star 11422  o nr rej. KNS 85284 w  jednostce OSP Stary Sącz.

 

§ 2

Przysługującą miesięczną normę zużycia paliwa płynnego dla w/wym pojazdu  określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Do eksploatacji wprowadzonego Zarządzeniem pożarniczego pojazdu samochodowego mają zastosowanie wszystkie postanowienia Zarządzenia Nr 188/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam   Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek

Załącznik