Zarządzenie Nr 269/2013

rok 2013

 
data publikacji:  21-11-2013 | 08:41
data ostatniej modyfikacji:  21-11-2013 | 08:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 269/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 14 listopada 2013 r.
 
w sprawie: wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Star 244 z jednostki OSP Stary Sącz.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w związku   z Zarządzeniem Nr 188/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.08.2013r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług  zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Z dniem 14 listopada 2013r. wycofuję z eksploatacji pożarniczy pojazd samochodowy  marki Star 244 o nr rej. KNS 99EP z jednostki OSP Stary Sącz.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek