Zarządzenie Nr 260/2013

rok 2013

 
data publikacji:  15-11-2013 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  15-11-2013 | 09:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie  Nr 260/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
                 się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

  

                     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) 

oraz art. 9 g ust.2 i art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz.674 z póź. zm.)

  

z a r z ą d z a m    c o     n a s t ę p u j e :

  

§ 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela  mianowanego w składzie określonym  w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się  Dyrektorowi Zespołu Finansowo Administracyjnego Szkół w Starym Sączu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik