Zarządzenie Nr 251/2013

rok 2013

 
data publikacji:  31-10-2013 | 09:08
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2013 | 09:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

    ZARZĄDZENIE NR  251/2013

Burmistrza Starego Sącza

   z dnia 24 października 2013r.

 

 

w sprawie powołania Komisji do ustalenia powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołkowicach Górnych i Przysietnicy.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję do ustalenia powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych  w Gołkowicach Górnych i Przysietnicy w składzie:

 

 

  1. inż. Bonifacy Wolak             – Przewodniczący Komisji
  2. mgr inż. Marek Guc             -  Członek Komisji
  3. mgr Joanna Orłowska          – Członek Komisji
  4. Antoni Piętka                        – Członek Komisji
  5. Bogusław Kaczor                  – Członek Komisji

 

§ 2.

 

Zadaniem Komisji będzie dokonanie przeglądu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołkowicach Górnych i Przysietnicy stanowiących własność OSP oraz ustalenie jakie pomieszczenia i o jakiej powierzchni znajdujące się  w tych budynkach wykorzystywane są wyłącznie na działalność związaną z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

§ 3.

 

Zobowiązuje się Prezesów poszczególnych jednostek OSP do udostępnienia Komisji w uzgodnionym terminie pomieszczeń wykorzystywanych na działalność bojową.

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek