Zarządzenie Nr 254/2013

rok 2013

 
data publikacji:  31-10-2013 | 08:36
data ostatniej modyfikacji:  31-10-2013 | 09:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 254/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 28 października 2013 r.

 

w sprawie powołania i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.      W celu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego określonych ustawą powołuję organ pomocniczy - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

2.      Skład Zespołu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Terenem działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest obszar Gminy Stary Sącz.

 

§ 2.

1.      Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w oparciu o Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu określa jego organizację i tryb pracy.

 

§ 3.

Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Stefana Batorego 25.

 

§ 4.

1.      Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego finansowane jest
z budżetu Gminy.

2.      Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w jego pracach.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 263/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Starego Sącza Nr 294/2011 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 30/2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr 5/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r., Nr 222/2013 z dnia 26 września 2013 r..

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               B U R M I S T R Z

               mgr Jacek Lelek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2