Zarządzenie Nr 208/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-10-2013 | 12:17
data ostatniej modyfikacji:  14-10-2013 | 12:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 208/2013

BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 13.09.2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu”, w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz”

 
 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2013 r. poz 594, w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 /Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 201 r. z póź. zmianami/ zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam „Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie „Dużego Stawu”, w wodach będących we władaniu Gminy Stary Sącz” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Starym Sączu.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 77/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 01.04.2003 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik