Zarządzenie Nr 201/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-10-2013 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  14-10-2013 | 11:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 201/13

 

 BURMISTRZA  STAREGO SĄCZA z dnia 11.09.2013 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani W. G.  zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z  późniejszymi zmianami/,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani W. G. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§ 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani W. G.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        w Starym Sączu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek