Zarządzenie Nr 237/2013

rok 2013

 
data publikacji:  14-10-2013 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  14-10-2013 | 10:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 237/2013

                                     BURMISTRZA STAREGO SĄCZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ

z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego  treningu

Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 

  

      Na podstawie art. 17 ust. 6  i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96),  Zarządzenia Nr 35/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz Planu działania Gminy Stary Sącz w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej /ochrony ludności/ zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych na rok 2013, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Trening jednostki organizacyjnej Systemu Wykrywania i Alarmowania prowadzony jest w celu utrzymania umiejętności zapewniających wysoką efektywność stanów osobowych tych jednostek.

 

§ 2.

Ustalam na dzień 24 października 2013 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 termin przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania  na terenie Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

W treningu udział biorą jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania Gminy:

1. Drużyna Wykrywania i Alarmowania;

2. Punkty alarmowania:  OSP Stary Sącz,  OSP Barcice,  OSP Wola Krogulecka,

    OSP Przysietnica, OSP Moszczenica Wyżna, OSP Moszczenica Niżna, OSP Gołkowice  
    Górne,  OSP Gaboń.

 

§ 4.

Gotowość do treningu należy osiągnąć w dniu 23 października 2013 r. do godz. 15.

 

§ 5.

Trening należy przeprowadzić zgodnie z „Planem przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania”.

 

§ 6.

Z przeprowadzonego treningu należy opracować sprawozdanie i przedłożyć je do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu w terminie do 7 listopada 2013 r.  

 

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                

 
                                                                    B U R M I S T R Z

                                                                                                                     mgr Jacek Lelek