Zarządzenie Nr 223/2013

rok 2013

 
data publikacji:  10-10-2013 | 15:20
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 15:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 223/2013
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 27.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
 
„Odbudowa dróg gminnych
 
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Paweł Dybiec                                     -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Michał Kociołek                                -           Członek
  4. Kazimierz Nakielski                          -           Członek
 
 
§ 2
Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek