Zarządzenie Nr 210/2013

rok 2013

 
data publikacji:  10-10-2013 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 15:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 210/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

  

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Usługa sporządzenia kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Daniel Tumidaj                                   -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Agnieszka Bałuszyńska                     -           Członek
  4. Paweł Dybiec                                    -           Członek

  

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek