Zarządzenie Nr 209/2013

rok 2013

 
data publikacji:  10-10-2013 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 15:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 209/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 13.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

   

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  

§ 1

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2013

 

powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Bogumiła Klimczak                           -           Przewodniczący
  2. Wiesław Sasak                                   -           Sekretarz
  3. Lucyna Zaucha                                  -           Członek

  

§ 2

Prace Komisji Przetargowej rozpoczynają się z dniem wejścia w życie zarządzenia i kończą z dniem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania.

  

§ 3

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek