Zarządzenie Nr 198/2013

rok 2013

 
data publikacji:  10-10-2013 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 15:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 198/2013

 

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 09.09.2013 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 261/2010 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4