Zarządzenie Nr 100/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 12:19
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 12:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

z AR Z Ą D Z E N I E nr 100/2013

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.05.2013 r

 

w sprawie nadania numerów przystankom będących
własnością Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 30 ust. l Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( Dz
.U z 200 l r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) ,oraz § 3 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej y dnia 10 kwietnia 2012 r w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U

            poz.451) zarządzam co następuje;                ,

 

§ l.

 

Nadaje się numery przystankom komunikacyjnym udostępnionym operatorom i przewoźnikom
znajdującym się na terenie Gminy Stary Sącz których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina
Stary Sącz -
w brzmieniu jak załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2013 r.

 

BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek

Załącznik