Zarządzenie Nr 98/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 11:55
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 12:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 98/2013
Burmi
strza Starego Sącza
z
dnia 10 maja 2013 roku


                 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2013-2022

 


 Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240 z późno zm.) zardzam co następuje:

§ l

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz na lata 2013-2022 roku
w ten sposób, że załącznik Nr l Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz otrzymuje
brz
mienie zgodnie z załacznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.

§2

Zardzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                     BURMISTRZ

                     mgr Jacek Lelek

            Załącznik