Zarządzenie Nr 66/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 11:38
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 11:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 66/2013
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21 marca 2013 r.


                 

w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gołkowicach Górnych
oznaczonej jako dz. ew. nr 85 dla Powiatowej i Miejsko
- Gminnej Biblioteki Publicznej im. W.
Bazielicha w Starym Sączu
.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz
. U. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) i art. 25 ust.l art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r
. o gospodarce nieruchomościami' (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póź.
zm
.) zarządza się co następuje:

§. 1.

Postanawia się oddać w użyczenie dla Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im.
W. Bazielicha w Starym Sączu nieruchomość położoną w Gołkowicach Górn
ych oznaczoną jako
dz. ew. nr 85 o pow. 0
,12 ha.

Umowa użyczenia zostaje zawarta na okres 7 lat tj. od dnia 21 marca2013 r. do dnia 20 marca 2020
r.

§.2.

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie nieruchomości o których mowa w §.1 zostaną określone
w umowie użyczenia.

§.3.

Wykonania zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
.

§.4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek