Zarządzenie Nr 48/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 11:32
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 48/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

                                      z dnia 11 marca 2013r.

 

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników.

 

Na podstawie art. 2071 §1 punkt 3 1 art. 2091 § 1 punkt 2 Kodeksu Pracy
zarządzam, co następuje.

 

§ 1.1. Wyznaczam do udzielania pracownikom Urzędu Miejskiego Starym Sączu
pierwszej pomoc
y medycznej w nagłych wypadkach następucych pracowniw:

1)Anna Stawiarska     - tel. 184460270 w. 100

2)Joanna Orłowska     - tel. 18446 02 70 w.105

2. Zakres zadań pracowników określonych w ust. 1 obejmuje udzielenie pierwszej
pomoc
y medycznej w nagłych wypadkach zgodnie z odrębnymi przepisami,
prowadzenie apteczki pierwszej pomocy medycznej w miej scu pracy oraz
zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami
med
ycznymi w zakresie udzielania pomocy i ratownictwa medycznego.

 

§ 2.1. Wyznaczam do wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji
pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpożarowej
, następujących pracowników:


 

1)  Daniel Śmierciak   -   tel. 184460270 w. 122

2)   Joanna Orłowska  -   tel.  184460870 w. 105


 


2.Zakres obowiązków pracowników obejmuje czynności
ochronne podczas ewakuacji pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

               zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej

               i Procedurami Ewakuacji w razie zagrożenia pożarowego, nadzorowanie

podstawowego sprzętu p. pożarowego oraz zapewnienie informacji o warunkach
łączności z zewnętrznymi służbami ochrony przeciwpożarowej
.

 

§ 3. W celu wykonania obowiązku przekazania pracownikom Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu informacji o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomoc
y medycznej w nagłych wypadkach oraz czynności ochrony przeciwpożarowej
i e
wakuacji pracowników, Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników
poprzez
przedstawienie pracownikom za pisemnym potwierdzeniem treści
Zarządzenia.

 

§ 4.Traci moc Zarządzenie nr 149/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5.08.2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomoc
y
i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek