Zarządzenie Nr 37/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 11:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

            ZARZĄDZENIE Nr 37/2013
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 28.02.2013r.
w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.
Na podstawie art .. 30 ust. 2. pkt 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. Z
2001 r. Nr 142 poz
. 1591 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się ceny minimalne na sprzedaż drewna z mienia komunalnego Gminy Stary Sącz jak
w załączniku nr: 1 do niniejszego Zarządzenia
.
§2
1. Osobom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej tj. pożaru , huraganu lub powodzi,
w wyniku której uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny lub inwentarski w stopniu wymagającym
jego przebudowy bądź odbudowy dopuszcza się sprzedaż drewna w klasie WCO w ilości do 10m3
po
obniżonej o 50% cenie.
2. Warunkiem sprzedaży drewna po obniżonej cenie jest udokumentowanie szkód powstałych
wskutek klęski żywiołowej.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu
.
§4
1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Traci moc Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 10.02.2012 r.


 BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1