Zarządzenie Nr 188/2013

rok 2013

 
data publikacji:  09-10-2013 | 10:03
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2014 | 11:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 188/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych

i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz ustalam zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z ich eksploatacją. 2. Ustalając normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego należy brać pod uwagę według kolejności: a) normy zużycia paliwa podane przez producenta, b) normy określone w Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ze zmianami, c) normy ustalone przez komisję do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miejskiego oraz samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, powołaną Zarządzeniem Nr 322/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27.12.2012r . w przypadku braku możliwości ustalenia norm w sposób określony w § 1 ust. 2 ppkt. „a” lub „b”
§ 2
1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym i usługami dotyczącymi eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP" powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.
2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez Prezesa lub Naczelnika danej jednostki OSP protokół konieczności, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Sączu ze wstępnie skalkulowanymi kosztami, złożony w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu i zatwierdzony przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza Starego Sącza. 3. Wzór druku protokółu konieczności określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Faktury i rachunki za zakup materiałów i usług o których mowa w§ 2 po uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu i przekazywane niezwłocznie do Urzędu Miejskiego.

§ 4

 

1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu silnikowego ustalam:
a) podstawowe normy zużycia paliw płynnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
b) wykaz jednostek OSP z terenu Gminy oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, na który przysługuje paliwo płynne stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
c) obowiązujące ilości oraz czas trwania rozruchów kontrolnych w ciągu miesiąca dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

 

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

 

§ 6

 

W przypadku niesprawności technicznej pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, należy go wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

 

§ 7

 

Liczniki kilometrów w pożarniczych pojazdach samochodowych powinny być zaplombowane przez upoważnionego pracownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§ 8

 

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego obowiązującą w jednostkach OSP są:
a) dla sprzętu silnikowego „miesięczne karty pracy”, których wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
b) dla pożarniczego pojazdu samochodowego „miesięczne karty drogowe” których wzór określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Miesięczne karty pracy i miesięczne karty drogowe stanowią druki ścisłego zarachowania, podlegające rozliczeniu. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania należy do wyznaczonego pracownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
3. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator sprzętu pożarniczego i Naczelnik danej jednostki OSP.
4. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprzętu silnikowego należy sporządzać czytelnie. Ewentualne pomyłki należy przekreślać pojedynczą linią, a prawidłowy zapis wpisywać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę.
5. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne.
6. W rozliczeniu zużytych paliw płynnych pożarniczego pojazdu samochodowego należy ich ilość zaokrąglać do jednego litra, przyjmując zużycie poniżej 0,5 jako 0 litra, a 0,5 i powyżej 0,5 jako 1 litr. Natomiast ilość zużytych paliw płynnych w przypadku dokonywania rozruchów sprzętu silnikowego nie należy zaokrąglać.
7. Rozliczanie zużycia paliw płynnych dla jednostek OSP następuje co miesiąc. Dokumenty będące podstawą rozliczenia tj. miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego wraz z zestawieniem
zbiorczym należy składać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.
8. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu pożarniczego biorącego udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu.
9. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu samochodowego do lub z innej jednostki OSP każdorazowo pojazd należy przyjąć lub przekazać protokołem zdawczo- odbiorczym.
10.Ustalam możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia paliw płynnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych akcji zabezpieczających pracę silnika pojazdu samochodowego na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:
a) rozruch pojazdu samochodowego,
b) oświetlenie terenu w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe),
c) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą w okresach niskich temperatur (nie dotyczypojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
d) podtrzymanie właściwej ciepłoty silnika w okresach ujemnych temperatur,
e) używanie sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg.
11. Zaistnienie warunków wymienionych w pkt. 10 winno być odnotowane w karcie pojazdu samochodowego biorącego udział w akcji pod rozliczeniem trasy przejazdu i miejsca akcji.

 

§ 9

 

1. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego:
a) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, wpisując ten fakt do karty drogowej,
b) zasadę utrzymania pełnych zbiorników paliwa należy stosować również do sprzętu silnikowego,
c) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w ilości nie przekraczającej sumy pojemności zbiorników pojazdów samochodowych pozostających na wyposażeniu OSP.

 

§ 10

 

1. Zakupu paliwa dokonują upoważnieni przedstawiciele jednostek OSP w wybranej przez Urząd Miejski w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stacji paliw.
2. W przypadku uczestnictwa w akcji ratowniczej poza terenem Gminy zakupu paliwa w razie potrzeby można dokonać na najbliższej stacji paliw, przekazując fakturę bez zbędnej zwłoki do Urzędu Miejskiego.

 

 § 11

 

Za prowadzenie przez jednostki OSP obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP odpowiada Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starym Sączu.

 

 

§ 12

 

Za prawidłowe rozliczanie zużycia paliwa przez jednostki OSP odpowiada wyznaczony pracownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.

 

§ 13

 

1. Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym poza teren powiatu nowosądeckiego w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza Starego Sącza, który jest uprawniony do dokonania stosownego
potwierdzenia tego faktu w karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego.
2. Wyjazd pożarniczym pojazdem samochodowym na terenie powiatu nowosądeckiego w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Starym Sączu, który jest uprawniony do dokonywania stosownego potwierdzenia tego faktu w karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego.

 

§ 14

 

Wprowadzenie do eksploatacji w danej jednostce OSP pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego nie ujętego w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, następuje w formie odrębnego zarządzenia Burmistrza, w którym równocześnie ustalona zostanie podstawowa norma zuzycia paliwa płynnego dla wprowadzonego sprzętu pożarniczego.

 

§ 15

 

Wycofanie z ekspolatacji pojazdu samochodowego lub sprzętu silnikowego następuje także w formie zarządzenia Burmistrza.

 

§ 16

 

Traci moc Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług zmienione Zarządzeniem Nr 173/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 lipca 2011 r.

 

§ 17

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych oraz Komendantowi ZOSP RP w Starym Sączu.

 

§ 18

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2013r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6