Zarządzenie Nr 228/2013

rok 2013

 
data publikacji:  08-10-2013 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2013 | 13:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 228/2013
Burmistrza Starego Sącza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stary Sącz
z dnia 4 października 2013 r.
 
w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia unieważnionych kart przydziału do formacji obrony cywilnej.
 
 
            Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W celu zniszczenia unieważnionych kart przydziału do formacji obrony cywilnej z terenu Gminy Stary Sącz powołuję Komisję w składzie:
1. Jan Migacz – Przewodniczący Komisji,
2. Daniel Śmierciak – Członek Komisji,
3. Małgorzata Plata – Członek Komisji.
 
§ 2
1. Komisja z czynności zniszczenia unieważnionych kart przydziału sporządzi protokół w dwóch egzemplarzach.
2. Jeden egzemplarz protokołu należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, natomiast drugi egzemplarz należy pozostawić w dokumentacji Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
§ 3
1. Zniszczenia unieważnionych karty przydziału do formacji obrony cywilnej należy dokonywać raz w roku.
2. W protokole z dokonanego zniszczenia należy wymienić numery zniszczonych kart.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                              B U R M I S T R Z
                                                                                               mgr Jacek Lelek