Zarządzenie Nr 221/2013

rok 2013

 
data publikacji:  08-10-2013 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2013 | 12:23
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 221/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA  - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej
 i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Stary Sącz.


 

Na podstawie art. 17. Ust.7 i 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.), § 5 ust. 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.), § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), Wytycznych Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lutego 2013 r. do organizacji szkolenia obronnego w województwie małopolskim w 2013 r., Planu Działania Gminy Stary Sącz w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności), Zarządzania – Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych na rok 2013 r., Planu Szkolenia Obronnego w Gminie Stary Sącz na rok 2013 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 31/2013 Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W dniu 17 października 2013 r. należy przeprowadzić ćwiczenia obronne w ramach powszechnego obowiązku obrony, połączone z zadaniami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 2.

Ćwiczenia obronne na terenie Gminy Stary Sącz należy przeprowadzić w ramach ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. ZAPORA – 2013” organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

 

§ 3.

Do udziału w szkoleniu ćwiczeniach powołuję:

1. Obsadę Głównego Stanowiska Kierowania Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

2. Obsadę Stałego Dyżuru Burmistrza Starego Sącza,

3. Obsadę Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

4. Obsadę Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

§ 4.

Ćwiczenia odbędą się w dniu 17 października 2013 r. w godz. od 8.00 do 16.00,
w ramach których:

- godz. 8.00 – 16.00 – w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu uruchomiony zostanie Stały Dyżur podczas którego należy przeprowadzić trening dotyczący wymiany i obiegu informacji systemu obronnego,

- godz. 9.00 – 12.00 – uruchomiona zostanie Akcja Kurierska (bez dostarczenia kart powołania adresatom),

- godz. 9.00 – 10.00 – szkolenie obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Starego Sącza oraz Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

- godz. 12.00 – 14.00 – szkolenie połączone z ćwiczeniami aplikacyjnymi dla obsady Głównego Stanowiska Kierowania oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 5.

Tematyka szkolenia oraz ćwiczeń ma ujmować następującą problematykę:

1. Zasady funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa
i w czasie wojny,

2. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa – organizacja, struktura
i zadania Głównego Stanowiska Kierowania oraz Stałego Dyżuru Burmistrza Starego Sącza,

3. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższenie – Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Stary Sącz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

4. Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – tryb doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

 

§ 6.

Ćwiczenia przebiegać będą zgodnie z „Planem przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w ramach powszechnego obowiązku obrony, połączonego z zadaniami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Stary Sącz w 2013 r.”, po uprzednim zatwierdzeniu go w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

 

§ 7.

Ćwiczenia będą miały na celu:

1. Przygotowanie osób, którym powierzono wykonanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony oraz zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań do należytego ich wykonania,

2. Kształtowanie umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych, zespołów
i stanowisk wykonujących zadania obronne i obrony cywilnej oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

3. Kształtowanie świadomości obronnej podlegających szkoleniu,

4. Przygotowanie elementów Gminnych do działania podczas podwyższenia gotowości obronnej i w czasie wojny.

 

 

§ 8.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie ćwiczeń zobowiązana jest potwierdzić gotowość do dnia 16 października 2013 r. do godz. 15.00.

 

§ 9.

Nadzór nad realizacją i wykonaniem treści niniejszego Zarządzenia sprawował będzie Burmistrz Starego Sącza.

 

§ 10.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

B U R M I S T R Z

  mgr Jacek Lelek