Zarządzenie Nr 226/2013

rok 2013

 
data publikacji:  07-10-2013 | 15:52
data ostatniej modyfikacji:  07-10-2013 | 15:53
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 226/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 1 października 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 

 

 

Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) zarządzam, co następuje:

 

 

§1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r.,
Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr 161/2012 z dnia 30 lipca 2012 r., Nr 216/2012 z dnia 28 września 2012r., Nr 19/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. oraz Nr 49/2013 z dnia 11 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 10 ust. 4 określającym zadania kierowników referatów dodaje się pkt. 17 i 18                          

    w brzmieniu:

 

  „17) ocena merytoryczna wniosków wskazujących przedsięwzięcia  planowane do realizacji  

   w ramach funduszu sołeckiego.

 

   18) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie współudziału merytorycznych 

    pracowników referatu w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.”

 

2. W §  16 określającym zakres działania Referatu Finansowo-Budżetowego:

     pkt. 22 otrzymuje brzmienie:

 

    „22. Wyliczanie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego na dane   

    sołectwo, prowadzenie ewidencji księgowej funduszu sołeckiego, a także sporządzanie     

    wniosku o zwrot części wydatków gminy wykonanych  w ramach tego funduszu.”

 

3. W § 18 określającym zakres działania Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji:

    pkt. 17 otrzymuje brzmienie:

 

    „17. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym obsługa informatyczna  

    funkcjonowania BIP i udzielanie dostępu osobom upoważnionym do zamieszczania  

    informacji.”

 

4. W § 21 określającym zakres działania Referatu Organizacji i Spraw Społecznych:

   pkt. 36 otrzymuje brzmienie:

 

  „36. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem do uwzględnienia w projekcie   

  budżetu wniosków sołectw wskazujących przedsięwzięcia planowane do realizacji w   

  ramach środków funduszu sołeckiego.”

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek