Zarządzenie Nr 218/2013

rok 2013

 
data publikacji:  07-10-2013 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  07-10-2013 | 15:47
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 218/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 24 września 2013r.


 

w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa.


 
 

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Pana mgr Daniela Śmierciak, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych, oraz Panią mgr Grażynę Kopeć Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.


 
§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam upoważnionym pracownikom.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 230/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 września 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa


 § 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek