Zarządzenie Nr 216/2013

rok 2013

 
data publikacji:  01-10-2013 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2013 | 10:48
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 216/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 23 września 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 13 ust 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651 ze zm).

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu.

 

§ 3

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu przy ul. Batorego 25, a informacja
o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik