Zarządzenie Nr 215/2013

rok 2013

 
data publikacji:  01-10-2013 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2013 | 10:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 215/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 23 września 2013 roku

 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.).

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Ustalam cenę nieruchomości położonej w Gołkowicach Dolnych stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 156/1 o powierzchni
0,10 ha, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00050240/2 na kwotę 114 300,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym 23% podatku VAT.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek