Zarządzenie Nr 222/2013

rok 2013

 
data publikacji:  01-10-2013 | 10:11
data ostatniej modyfikacji:  01-10-2013 | 10:21
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 222/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 26 września 2013 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniem Nr 263/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 6 października 2011 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 294/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. i Nr 30/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. oraz Nr 5/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.,  dokonuje się zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określonym
w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 

B U R M I S T R Z

                                                                                                   mgr Jacek Lelek

 Załącznik