Zarządzenie Nr 189/2013

rok 2013

 
data publikacji:  13-09-2013 | 10:16
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2013 | 10:17
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 189/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w  

                    Gołkowicach mgr Gabrieli Szewczyk.

 

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013,  poz. 594), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 43, poz. 296 ze zm.) oraz art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267), zarządzam co następuje:

§1

 

Udzielam Pani mgr Gabrieli Szewczyk, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowicach pełnomocnictwa do:

1.      Dysponowania przyznanymi w budżecie Gminy środkami finansowymi zgodnie ze statutem jednostki oraz obowiązującymi przepisami w jednostkach sektora finansów publicznych.

2.      Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Stary Sącz w sprawach majątkowych w zakresie działalności Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, w szczególności:

a)      zawierania umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości będących w użyczeniu Szkoły Podstawowej albo ruchomości na okres do 3 lat,  przy czym zawarcie umowy na okres powyżej jednego roku wymaga zgody Burmistrza Starego Sącza,

b)      zawierania umów dotyczących nabywaniu lub zbywaniu ruchomości, dla których nie jest wymagana forma aktu notarialnego, za zgodą Burmistrza Starego Sącza,

c)      likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.      Zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Stary Sącz i prowadzenia działalności remontowej w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, w szczególności:

a)      zawierania umów o dostawę mediów,

b)      zawierania umów na remonty oraz prowadzenia poprzedzającego je postępowania o zamówienia publiczne.

4.      Reprezentowania Gminy Stary Sącz przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

5.      Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-4 pracownikom Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, radcom prawnym lub adwokatom. 

 

§2

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§3

Do czynności prawnych przekraczających zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Starego Sącza.

§4

Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowicach przez Panią mgr Gabrielę Szewczyk.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Pani mgr Gabrieli Szewczyk, pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek