Zarządzenie Nr 43/2013

rok 2013

 
data publikacji:  06-09-2013 | 13:04
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2013 | 13:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 43/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11.03.2013r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 142/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21.06.2011r., dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z  późn. zm.)
9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z 2005 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/38/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania:

 

                                         

      Zarządzam, co następuje:    

 

 

§ 1

 

 

 W Zarządzeniu Nr 142/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Sącz w §1 w punkcie 10 wyrazy Pan nadkom. Krzysztof Chochliński - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu zastępuje się wyrazami: Pan Krzysztof Pawlak – Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

mgr Jacek Lelek