Zarządzenie Nr 255/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-09-2013 | 13:16
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 13:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 255/08

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym
na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Starego Sącza zarządza
co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia
.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik