Zarządzenie Nr 275/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-09-2013 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 12:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 275/08
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy w Starym Sączu na 2009 rok oraz planu
finansowego z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 186 ust 1 ustaWy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Oz.U. Nr 249 poz.21 04) oraz art
. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Oz.U. Nr 142, poz
.1591 z 2001 rOku) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

 

§1

 

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                                §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik