Zarządzenie Nr 284/08

rok 2008

 
data publikacji:  04-09-2013 | 12:16
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 12:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 284/08
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 grudnia 2008r.


 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/04 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 4 marca
2004r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu".

Działając na podstawie art. 104 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity
z
1998r. DZ.U.Nr 21 poz. 94 ze zm.) oraz art. 33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samordzie
g
minnym (tekst jednolity z 2001r. DZ.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu stanowiącym załącznik do
zarządzenia Nr 54/04 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 10 załącznika do Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie:

"W porozumieniu z przedstawicielem pracowników, ustala się stanowiska pracy, na których
dopuszcza się u
żywanie przez pracowników za ich zgodą - wyrażoną na piśmie - własnej
odzież
y i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy:

D robotnik gospodarczy.

Własnej odzieży i obuwia nie wolno używać na stanowiskach pracy, na których
w
ykonywane są czynności związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń
technic
znych lub prace powodujące intensywne brudzenie odzieży oraz skażenie obuwia i
odzież
y środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznymi
zakażon
ymi.

Za używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi
przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm
prz
ydziału i aktualnych cen.

Okres rzeczywistego używania odzieży lub okres uprawniający do wypłaty ekwiwalentu
ustala
sw pełnych miesiącach kalendarzowych, licząc od dnia nabycia uprawnień do
ekwi
walentu.

Wypłata ekwiwalentu odbywa się raz na rok - w styczniu za rok ubiegły. W przypadku
rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia
, ekwiwalent wypłaca się razem z wypłatą
innych należności
.

Przy ustalaniu rzeczywistego okresu używania odzieży lub okresu uprawniającego do
w
ypłaty ekwiwalentu nie uwzględnia się nieobecności w pracy dłużej niż 10 dni, z
wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.

W przypadku używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego, do
imiennej kartoteki wpisuje się wysokość ekwiwalentu pieniężnego
".

2) w załączniku nr 1 "Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i
obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta i Gmin
y w Starym Sączu,w pkt dotyczącym


pracownika obsługującego: archiwum, magazyn. po wyrazie" czapka lub inne nakrycie głowy"
dodaje się wyrazy:

                                            "Fartuch roboczy                                               24                  

Rękawice ochronne oznaczone znakiem CE  dz

                                            Półmaski filtracyjne                                            dz.               

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości

       pracowników.                            .


                                             BURMISTRZ
                                      
                                             mgr Marian Cycoń