Zarządzenie Nr 178/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-09-2013 | 08:27
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 08:29
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 178/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie:     powołanie Zespołu d/s przekazania obiektu Szkoły Podstawowej w          

                   Gołkowicach wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją szkolną.

 

Działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594),  zarządzam co następuje:

 

§1

W związku ze zmianą Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2013-2014 w Szkole Podstawowej w Gołkowicach powołuję Zespół d/s przekazania obiektu Szkoły Podstawowej w Gołkowicach wraz z wyposażeniem, oraz dokumentacją szkoły – nowemu Dyrektorowi.

 

§2

Do składu Zespołu powołuję:

  1. mgr Barbarę Porębską – Dyrektora ZOFAS w Starym Sączu.
  2. mgr Lucynę Zaucha – Inspektora.
  3. Lucynę Wilczkiewicz-Krcha – Inspektora.

 

§3

Do zadań Zespołu będzie należało czuwanie nad prawidłowym przekazniem obiektu Szkoły, wraz z jej wyposażeniem i dokumentacją szkolną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zespół odnotowuje ten fakt w protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym pomiędzy ustępującym Dyrektorem a nowym Dyrektorem.

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi ZOFAS w Starym Sączu.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek