Zarządzenie Nr 183/2013

rok 2013

 
data publikacji:  04-09-2013 | 08:23
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2013 | 08:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE Nr 183/2013

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje

§ 1

Postanawiam wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 679 o powierzchni 0,0015 ha, na okres od 17.11.2013 r. do 31.12.2015 r. Pani M. K. zam. (…),
 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż.

 

§ 2

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) rocznie + należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czynsz za okres od 17.11.2013 r. do 31.12.2013  r. wynosi 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) + należny podatek VAT.

 

§ 3

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek