Zarządzenie Nr 276/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 15:09
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 15:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Bunnistrza Starego Sącza

Nr 276/08

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie: planów finansowych budżetu Gminy w Starym Sączu na 2009 rok

 

Na podstawie art.186 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz
.U. Nr 249 poz 2104 i oraz art. 3Q·ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się plany finansowe budżetu Gminy Stary Sącz na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2
Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2009 roku.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik