Zarządzenie Nr 268/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 15:05
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 15:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
Nr 268/08

z dnia 18 grudnia 2008 roku


 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na
2008 rok.

Na podstawie art.186 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art
. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz
Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Saczu na
2008 rok zgodnie z załącznik
iem Nr 1 .

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik