Zarządzenie Nr 251/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 14:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

                                                              Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
          Nr 251/08

z dnia 02 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym
na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

1.       Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 200.114 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą
53
.066.298,97 zł.

2.       Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 200.114,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą
60
.349.094,67 zł.

3.       Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszego zarządzenia
.

§2


 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

 

mgr Marian Cycoń

Załącznik