Zarządzenie Nr 248/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 14:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

       Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza
                        Nr 248/08

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym
na 2008
rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o  finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),Burmistrz Starego Sącza zarządza co

następuje:

§ 1

1.       Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 671.111,00
zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
. Po zmianie dochody wynoszą

52.866.184,97zł.

2.       Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 671.111,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą

60.148.980,67 zł.

3.       Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do

niniejszego zarządzenia.

§2


 

Zarządzenie wcnodzt w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik