Zarządzenie Nr 218/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-09-2013 | 14:04
data ostatniej modyfikacji:  03-09-2013 | 14:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza·
            Nr 218/08
z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym
na 2008 rok
 
Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 
osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:
 
§ 1
". 1. Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 343.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą
52.309
.769,49 zł.
5.        Zmniejsza się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok o 343.675,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą
59.592
.565,19 zł.
6.       Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
.
7.       Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszego zarządzenia
.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załącznik