Zarządzenie Nr 138/2013

rok 2013

 
data publikacji:  02-09-2013 | 11:39
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2013 | 11:42
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 138/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 28.06.2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia
                        w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 642 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

 

§ 2

 

1.    Ogłoszenie o konkursie w Szkole Muzycznej I stopnia w Starym Sączu stanowi załącznik
Nr 1 do  Zarządzenia.

2.  Ogłoszenie o konkursie zostanie:

     - umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,

     - wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu,

     - zamieszczone w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

 

 § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik