Zarządzenie Nr 150/2013

rok 2013

 
data publikacji:  02-09-2013 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2013 | 11:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 150/2013

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18 lipca 2013  r.

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko   Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

 

                   Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu,  w składzie jak  w załączniku Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Przewodniczącym powołanej Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Gminy Stary Sącz
Pan Kazimierz Gizicki.

 

§3

Komisja Konkursowa musi przestrzegać zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 100, poz. 642 z późn. zm.)

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr Jacek Lelek

Załącznik